Проєкти

Розвиток громадянської компетентності учнів Нової української школи: перший цикл початкової школи

Розвиток громадянської компетентності учнів Нової української школи: перший цикл початкової школи

Проект «Розвиток громадянської компетентності учнів Нової української школи: перший цикл початкової школи» є складовою Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»,  що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Зміни, що відбуваються в сучасній освіті, спонукають нас до розуміння надважливості цінностей громадянської освіти. Усе більше звертаємося до понять, що лежать в основі побудови навчання на цінностях: відповідальність, рівність, права людини, демократія, повага до різноманіття, повага до людської гідності. Усе глибше обговорюємо їх практичне значення й користь, приходимо до спільного розуміння їхньої сутності, усвідомлюємо, чому вони важливі для кожного громадянина, кожної громадянки.

Мета проекту – забезпечити підтримку вчителів початкових класів пілотних шкіл у формуванні соціальної і громадянської компетентності відповідно до нових освітніх стандартів на основі інтегрованого підходу.

Термін реалізації: серпень 2018 р. –червень 2019 р.

 

Проект є логічним продовженням проекту «Просування громадянської освіти в початковій школі в контексті нових освітніх стандартів»

 

Учасниками проекту є колективи 10 шкіл, які пілотують Державний стандарт початкової освіти (2018) в межах експерименту Міністерства освіти і науки України, які стали переможцями конкурсу у 2017 році.

Завдання проекту на 2018 -2019 рр.:

  1. Розроблення навчально-методичних матеріалів для педагогів, батьків та учнів других класів (завершення першого циклу початкової освіти) з формування громадянської компетентності.
  2. Підготовка тренерів-наставників для навчання 200 вчителів других класів початкової школи (експериментальних) працювати за новими матеріалами та розробляти їх самостійно.
  3. Створення он-лайн ресурсу для розміщення та обміну навчальними матеріалами з громадянської освіти для педагогів, батьків і дітей.
  4. Використання розроблених навчальних матеріалів вчителями 200 класів.

Навчально-методичні матеріалів для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності

Розроблені он-лайн ресурси для обміну навчальними матеріалами з громадянської освіти для педагогів, батьків і дітей

Підготовка вчителів початкової школи з метою розроблення матеріалів з розвитку громадянської компетентності в процесі навчання учнів

Підготовка тренерів-наставників для навчання 200 вчителів других класів початкової школи (експериментальних) працювати за новими матеріалами та розробляти їх самостійно

Пілотування навчальних матеріалів для других класів у 20 початкових класах

Представляємо досвід шкіл

Корисні ресурси

Цінності демократії. О. Боярчук

Розвиваємо соціальні та громадянські компетентності з першого класу. О. Банах

Громадянські компетентності. М. Товкало

Формула щасливого навчання та вчителювання. Т. Мирошниченко

Аналіз (моніторинг) існуючих ресурсів з питань громадянської освіти для початкової школи

 

Заходи проекту:

Навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів других класів з формування громадянської компетентності

Навчально-методичні матеріали, допомагають формувати громадянські компетентності учнів другого класу, розроблені за проблемно-тематичним підходом відповідно до структури Модельних навчальних програм Нової української школи.

Кожна тема містить такі частини: орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання, завдання до теми, очікувані результати теми, очікувані результати учіння (відповідно до кожної із зазначених вище галузей Державного стандарту, опис видів навчальної діяльності, через опрацювання яких учні досягають очікуваних результатів, використані і рекомендовані джерела, зокрема електронні ресурси. Важливо, що перелік громадянських компетентностей (рубрика «Компетентності» в Узагальненій таблиці) узгоджено з головними дескрипторами Рамки компетентностей для культури демократії (видання Ради Європи, 2018).

Види навчальної діяльності, запропоновані в рамках кожної теми, представлені через практичні вправи, інформаційні повідомлення, дискусійні та дослідницькі проблеми, кейси, матеріали для читання, завдання для роботи в групах, самостійної роботи, завдання для батьків (завдання для дитини із залученням батьків), які супроводжуються малюнками, картками, медіаматеріалами тощо.

Кожен вид навчальної діяльності супроводжується докладним описом та переліком орієнтовних навчально-методичних ресурсів, призначеним заощадити час педагогові на пошуки, й одночасно матеріалами, які можуть використовувати батьки для глибшого розуміння теми, надання допомоги дітям у її засвоєнні, спільної роботи, обговорення, розроблення проектів тощо.

Проблемні запитання, представлені до кожної теми, групуються відповідно до 4-х компонентів, які повторюються в кожній темі та забезпечують системність навчання: 1) пізнання себе; 2) пізнання соціуму; 3) пізнання природи; 4) конструювання нових знань, рефлексія.

 

Серед представлених тем такі:

Тема 1. Зміни. Матеріали теми охоплюють ключові проблеми: формування в учня / учениці власної ідентичності та готовності до змін через вироблення поваги до інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття і розбіжності суджень, набуття досвіду взаємодії та співпраці через обмірковування прийнятих у класі, школі і місцевій громаді соціальних норм, активна участь у житті цих спільнот та усвідомлення відповідальності за свої вчинки, співпраця з однолітками для вирішення проблем спільноти.

Тема 2. Способи пізнання. Матеріали інтегрованої теми «Способи пізнання» спрямовані на формування в дітей розуміння, навіщо людина пізнає світ і що їй у цьому допомагає. Наприклад, різноманітні назви несуть у собі певну інформацію. Однією з таких назв є прізвище. Діти зможуть пояснити, навіщо людям прізвища, що таке «родове прізвище», як утворились їхні прізвища, що вони означають, чому так важливо виявляти повагу до свого прізвища та прізвищ інших людей, і зможуть демонструвати це у повсякденному житті. Діти дізнаються, що джерелом інформації може бути також і колір, як, наприклад, червоний колір світлофора або Червона книга. А ще для пізнання світу людині потрібні важливі якості, такі як спостережливість, уважність, цікавість.

Тема 3. Територія. Виконуючи запропоновані завдання з теми, учні не лише усвідомлюватимуть унікальність території своєї батьківщини і Батьківщини, а й розумітимуть, що замало просто жити на певній території і любуватися красою її краєвидів, а потрібно щодня дбати про неї, бути активним і свідомим патріотом, громадянином. Завдяки інтерактивним вправам учні спостерігатимуть і переконуватимуться, що всі ми відрізняємось один від одного уподобаннями, поглядами, національністю, вірою, що кожна людина неповторна і кожна є скарбом для свого народу, і де б ми не мандрували, ми представляємо не лише себе, а й свій народ і рідну країну. Учні складатимуть і розповідатимуть історії про цінності, міркуватимуть і дискутуватимуть про «відповідальність за тих, кого приручили», тих, хто живе поруч із нами на цій ж території. А також задумаються: «А який особистий  внесок у покращення життя безпосередньо у своєму населеному пункті я зробив, роблю, можу зробити?». І шукаючи шляхи вирішення суспільних проблем уже сьогодні, формуватимуть відповідальність, виявлятимуть громадську ініціативу для розв’язання актуальних питань на своїй території, на місцевому рівні та рівні держави.

Тема 4. Спільнота. Пропонований зміст цієї теми розкриває сутність проблем шкільної спільноти, прав у школі, обов’язків учнів перед шкільною громадою, вироблення правил співпраці у класі, формування цінностей, якими люди об’єднані в суспільстві. Матеріали орієнтовані на формування в учня/учениці власної ідентичності й готовності до змін через вироблення поваги до інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття та розбіжності суджень, набуття досвіду взаємодії і співпраці через обмірковування прийнятих у класі, школі, місцевій громаді соціальних норм, активну участь у житті цих спільнот та усвідомлення відповідальності за свої вчинки.

Тема 5. Вартість і цінність. Під час роботи над інтегрованою темою «Вартість і цінність» учні дізнаються, що таке цінність, чому і яка праця є цінною, чому є цінним те, що люди створюють разом, що впливає на якість виконання того чи іншого завдання, навіщо потрібні мрії, у чому їх цінність і що допомагає людині здійснювати свої мрії. Важливо, щоб діти не тільки зрозуміли, навіщо людям трудитися, що від власного ставлення до праці залежить успіх і добробут людини, а й могли навести приклади із реального життя: свого, своїх рідних, сусідів тощо.

Тема 6. Хочу, можу, треба. Завдання запропоновані в межах теми, орієнтовані наформування в учнів відповідальності, упевненості в своїх силах, ощадливості й поміркованості, усвідомлення ролі знань та ініціативи у громадському, особистому житті й подоланні життєвих перешкод, усвідомлення свої унікальності як особистості, почуття власної гідності. Виконуючи завдання, діти аналізуватимуть свої звички, дискутуватимуть про бажання, потреби, мрії людей, обговорюватимуть спільні й індивідуальні цінності, можливості, повноваження та відповідальність самоврядних органів своєї класної громади, змінюватимуть правила, пояснюватимуть необхідність їхнього дотримання.

Тема 7. Ідеї - винаходи – відкриття. Матеріали теми орієнтовані на формування в учня / учениці впевненості, відповідальності, бажання змінити світ на краще, усвідомити роль природи в винахідництві, підвести до розуміння, що діяльність винахідників покращує якість життя, а спостереження за об’єктами живої та не живої природи, предметами, може спонукати до нових ідей та винаходів. Виконуючи завдання – діти вчаться аналізувати, спостерігати, порівнювати, узагальнювати, зацікавлюються дослідженнями та експериментами, вчаться критично мислити, приймати ідеї інших та висувати свої, розглядати природу як скарбницю винаходів.

Тема 8. Рух і час. Усе довкола перебуває в русі, усе зазнає змін із часом. Що таке час? Ми всі відчуваємо плинність часу, але пояснити словами, що це, непросто. Запропоновані види діяльності дають змогу дітям зрозуміти, відчути цінність руху та часу – для кожного особисто, для природи і суспільства загалом. В рамках активностей діти дискутуватимуть, чи можна подорожувати в часі, зробити добру справу за одну хвилину, що потрібно намагатись робити швидко, а з якою справою не можна поспішати, чому так багато одиниць виміру часу, звірятимуть свій «біологічний годинник». Учні розкладатимуть на часовій шкалі свій вчорашній день й аналізуватимуть, що найкращого і цінного було в цьому дні, а скільки часу було згаяно, втрачено, що важливе варто зробити сьогодні, а що запланувати на завтра.

Крок за кроком ми рухаємося в часі – у майбутнє. І тільки від нас залежить, як ми скористаємося цими ресурсами і витворимо себе й нашу державу!

Підготовка вчителів початкової школи з метою розроблення матеріалів з розвитку громадянської компетентності в процесі навчання учнів

Проведено дводенний навчально-практичний тренінг для 20-ти вчителів других класів і 10-ти заступників директорів з навчально-виховної роботи, які пілотують навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів дугих класів з формування громадянської компетентності.

Мета тренінгу - підготувати вчителів до розроблення навчальних матеріалів для учнів других класів із питань формування громадянської компетентності, підвищення рівня обізнаності педагогів у питаннях громадянської освіти.

Підготовка вчителів

Підготовка тренерів-наставників для навчання 200 вчителів других класів початкової школи (експериментальних) працювати за новими матеріалами та розробляти їх самостійно

Проведено дводенний навчально-практичний тренінг для для 50 тренерів – наставників, з числа тренерів Нової української школи для навчання та поширення розроблених матеріалів серед 200 вчителів та інших педагогів, які реалізують практику Нової української школи.

Мета тренінгу - опрацювати основні поняття та обговорити з учасниками цінності громадянської освіти; ознайомити із компетентностями для розвитку культури демократії, визначеними Радою Європи; осмислити сутність громадянської компетентності; сформувати вміння та навички учасників розвивати громадянську компетентність  у процесі навчання учнів; сформувати розуміння та розробити практичні кроки як розвивати знання та їх критичне розуміння, цінності, навички, ставлення у роботі вчителя початкової школи; представити навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності з метою їх поширення серед освітянської спільноти.

Підготовка тренерів

 

Розроблені он-лайн ресурси для обміну навчальними матеріалами з громадянської освіти для педагогів, батьків і дітей

Предсталяємо матеріали розроблені вчелями пілотних шкіл

Упізнай, який це край

Рух і час. Міста України

Види транспорту

Пересування на інвалідному візку

Загублені окуляри

Кольорове намисто

Пляшка та газета

Як врятувати планету

Місто майбутнього

Незвичайні гості

Пілотування навчальних матеріалів для других класів у 20 початкових класах

Пілотування навчальних матеріалів для учнів других класів із питань формування громадянської компетентності здійснено у 20 других класах 10 загальноосвітніх шкіл, які є учасниками проекту.

Процес пілотування передбачає опрацювання розроблених тематичних модулів, їх інтегрування у навчальний процес, надання педагогами зворотного зв’язку на матеріали.

Анотований звіт

 

Представляємо досвід шкіл

Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Львівської області 

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради Черкаської області.

Комунальний заклад «Днірорудненська спеціалізована 1-3 ст. школа «Талант» Василівської районної ради Запорізької області

Спеціалізована загальноосвітня школу І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради

Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»

Павлоградська загальноосвітня школу І-ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області

Комунальна установа Романівської районної ради ОНЗ «Романівська гімназія» Житомирської області

Загальноосвітню школу І ступеня № 9 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

Опорний навчальний заклад «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Бориспільської районної ради Київської області

Іллінівську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

  • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
  • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
  • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.