Проєкти

Розвиток громад в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»

Виходячи з аналізу результатів попереднього проекту й останніх десяти років загалом, а також на основі вивчення існуючого контексту, було визначено два головні стратегічні напрями роботи з подальшого якісного вдосконалення Програми «Школа як осередок розвитку громади» і забезпечення її довготермінової життєздатності. Для досягнення цих цілей буде запроваджено такий комплекс стратегій і заходів:

І. Якісне вдосконалення Програми «Школа як осередок розвитку громади»

Обґрунтування:

На сьогодні очевидним є зростання інтересу до концепції громадсько-активної школи (ГАШ) на рівні учасників навчально-виховного процесу (шкіл, місцевих органів управління освіти, педагогічних університетів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, науковців), а також на рівні місцевих громад. Це обумовлено низкою чинників, головними серед яких є: відсутність чітко окреслених механізмів реалізації задекларованої політики переходу до моделі державно-громадського управління навчальним закладом і до децентралізації; брак ресурсів (фінансових, технічних, кадрових); низька ефективність освітньої системи загалом; зростаюче усвідомлення місцевими громадами необхідності налагодження партнерських відносин з іншими, зокрема зі школами, задля вирішення власних проблем і забезпечення своїх потреб.

Однак, паралельно зі швидкими темпами поширення практик ГАШ, також існує необхідність поглиблювати розуміння концепції громадсько-орієнтованої освіти й активізації ролі шкіл у цьому процесі.

Для розв’язання цього завдання було заплановано такі стратегії.

 1. Продовжувати співпрацю з інститутами післядипломної педагогічної освіти для забезпечення якісного фахового супроводу на рівні областей.
 2. Продовжувати співпрацю з Міністерством освіти і науки України для того, щоб Міністерство рекомендувало використання Міжнародних стандартів ГАШ як інструменту моніторингу якості практик ГАШ, який має здійснюватися за участі всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, в тому числі місцевої громади.
 3. Провадити інформаційно-просвітницьку діяльність для сприяння розвитку громадсько-активних шкіл.
 4. Поширювати інформацію і навчально-методичні матеріали через он-лайн базу даних ГАШ та інші інформаційні ресурси організацій-партнерів.

ІІ. Забезпечення життєздатності Програми «Школа як осередок розвитку громади» шляхом її інтеграції до регіональних програм

Обґрунтування:

Урядом України було запроваджено низку загальнонаціональних програм, в яких закладено можливості для змін у площині освіти, зокрема в галузі громадсько-орієнтованої освіти і розвитку громадсько-активних шкіл. Серед них: Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, Програма «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки, Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року та інші. Поруч з тим, одним з ключових механізмів розвитку України на місцевому рівні є регіональні (обласні та районні) програми.

Одним з прикладів таких регіональних програм є Програма розвитку освіти Львівської області на 2013-2016 роки, складена місцевою адміністрацією за активної участі представників державних структур і неурядових організацій. В ній серед пріоритетних визначено підпрограму «Управління освітою», яка створювалася спільними зусиллями фахівців Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, НУО «Центр освітніх ініціатив» та інших організацій. У цій підпрограмі зазначається необхідність подальшої розбудови мережі ГАШ через проведення навчальної підготовки і підтримку локальних ініціатив шляхом виділення достатніх коштів для вирішення місцевих проблем.

Такий досвід потребує поширення на інші області України, що в подальшому могло б забезпечити стабільний розвиток громадсько-активних шкіл в областях на основі активного залучення державних установ і неурядових організацій.

Для розповсюдження цього досвіду на інші області України було заплановано такі стратегії.

 1. Вдосконалювати рівень знань і навичок колективів громадсько-активних шкіл і працівників місцевих органів влади з питань стратегічного планування і розроблення місцевих програм розвитку ГАШ.
 2. Надавати підтримку / стимулювати ініціативи, які пропонують громадсько-активні школи на місцях.
 3. Напрацювати рекомендації для регіональних програм розвитку освіти.
 4. Поширювати досвід проекту.

Проект підтримується Фондом Чарльза Стюарта Мотта.

Термін реалізації проекту: січень 2014р. – грудень 2016р.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.