Проєкти

Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах»

pclass="Обычный" style">У 200" р. Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” спільно з Міністерством освіти і науки України та Інститутом спеціальної педагогіки АПН України започаткував науково-педагогічний експеримент „Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах”.

pclass="Обычный" style"><em>Р"вень експерименту – всеукраїнський.

pclass="Обычный" style">Орган"управління освітою, що видав наказ - Міністерство освіти і науки України наказ № 586 від 10 серпня 2001 року. Установа, що здійснює наукове керівництво експериментом - Інститут спеціальної педагогіки АПН України.

pclass="Обычный" style"><em>Н"уковий керівник експерименту:

pclass="Обычный" style">Засен"о В’ячеслав Васильович – заступник директора Інституту спеціальної педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук.

pclass="Обычный" style"><em>Т"рмін проведення експерименту: 2001-2007 роки; 2008 – 2011 рр.

pclass="Обычный" style"><em>У"асники експерименту: 23 загальноосвітні навчальні заклади з 8 областей України

pclass="Обычный" style"><em>О"новна мета експерименту: розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей.

pclass="Обычный" style"><em>С"ратегічна мета: формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку, реалізація та поширення моделі інтегрованого навчання цих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення нормативно-правової та навчально-методичної бази у відповідності до Конвенції ООН про права дитини.

pclass="Обычный" style"><em>О"’єкт дослідження: навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх навчальних закладів при забезпеченні відповідної психолого-педагогічної підтримки з боку дорослих (фахівців, батьків).

pclass="Обычный" style"><em>П"едмет дослідження: ступінь та умови компенсаторно-корекційного впливу на дитячу особистість, результативність цього впливу; динаміка соціально-психологічної інтеграції; наявність позитивних зрушень у розвитку ціннісних орієнтацій здорових дітей; динаміка становлення особистості (діти з особливими потребами та їхні здорові однолітки), здатність долати труднощі та досягати успіху.

pclass="Обычный" style"><em>З"вдання дослідження:

 • pclass="Обычный">вивчи"и соціально-психологічне підґрунтя організації інтегрованих класів – інклюзивного навчання;

 • pclass="Обычный">вивчи"и та встановити стартові індивідуальні показники розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх здорових однолітків;

 • pclass="Обычный">дослі"ити вплив інтегрованого/інклюзивного навчання на дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх однолітків;

 • pclass="Обычный">дослі"ити ефективні шляхи залучення дорослих до роботи в інтегрованих/інклюзивних класах;

 • pclass="Обычный">розро"ити методичні рекомендації для педагогічних працівників інклюзивних закладів освіти з питань змісту та технологій навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку та для батьків;

 • pclass="Обычный">розро"ити та реалізувати механізм забезпечення командного підходу для забезпечення навчально-виховного процесу;

 • pclass="Обычный">систе"атично висвітлювати результати експериментальної діяльності для ознайомлення з ними широкого кола громадськості, отримання зворотного зв`язку, внесення коректив у науково-дослідну роботу.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

№1087 від 01.12.2008р.

Про проведення науково-педагогічного експерименту “Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання”

Підтримуючи науково-педагогічну ініціативу Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України, Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” щодо запровадження наступного етапу науково-педагогічного експерименту, спрямованого на розроблення науково-методологічних засад інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, сприяння соціальній інтеграції таких дітей у суспільство

 Н А К А З У Ю: 

 1. З урахуванням наявності соціально-педагогічних проблем, що потребують вирішення, напрацьованого досвіду з інтегрованого та  інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розпочати з 2008 року науково-педагогічний експеримент “Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання” у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим, Київської, Івано-Франківської областей, м. Запоріжжя (Хортиця), Києва, Львова, Полтави та надати їм статус експериментального закладу всеукраїнського рівня    (додаток 1).
 2. Затвердити склад робочої групи (додаток 2) та програму науково-педагогічного експерименту (додаток 3), визначити термін проведення дослідження 2008-2013 рр.
 3. Встановити, що організаційне керівництво науково-педагогічним дослідженням здійснює департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), методичне – Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Завалевський Ю.І.), наукове – Інститут спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України (Засенко В.В.) – за згодою.
 4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки Київської, Івано-Франківської, Запорізької,  Львівської, Полтавської обласних, головному управлінню Київської міської державних адміністрацій забезпечити організаційно-фінансові засади науково-пошукової діяльності експериментальних навчальних закладів відповідно до додатка 1.
 5. Встановити, що поточний контроль за ходом експерименту здійснюють зазначені у п. 4 цього наказу управління освіти і науки, які щорічно до 30 червня інформують міністерство про стан виконання  програми науково-педагогічного дослідження.
 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.