Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: спецкурс 6 години

 

6-годинний презентаційний спецкурс «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади» розроблений на основі 72-годинного проблемно-тематичного навчального курсу «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади» для проведення в інститутах післядипломної педагогічної освіти (авторський колектив: Г. Єльникова - керівник авторського колективу; Л. Даниленко;; Т. Сорочан; Н. Клокар; Н. Софій; М. Ворон). Цей курс опановується слухачами факультетів підвищення кваліфікації за вибором.

Навчально-методичний посібник містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення тем, запитання і завдання до семінарських занять і заліку, а також навчально-методичні матеріали.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Університету менеджменту освіти НАПН України.

Завантажити файл (6.pdf)
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: