Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Всеукраїнський науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання»

 

Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах» (2001 – 2007 рр.)

У 2001 р. Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” спільно з Міністерством освіти і науки України та Інститутом спеціальної педагогіки АПН України започаткував науково-педагогічний експеримент „Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах”.

Рівень експерименту – всеукраїнський

Орган управління освітою, що видав наказ - Міністерство освіти і науки України наказ № 586 від 10 серпня 2001 року.

Установа, що здійснює наукове керівництво експериментом Інститут спеціальної педагогіки АПН України

Науковий керівник експерименту

Засенко В’ячеслав Васильович – заступник директора Інституту спеціальної педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук.

Термін проведення експерименту

Визначений термін експерименту 2001-2007 роки.

Учасники експерименту

23 загальноосвітні навчальні заклади з 8 областей України

Основна мета експерименту:

Розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей.

Стратегічна мета:

Формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку,  реалізація та поширення моделі інтегрованого навчання цих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах,  забезпечення нормативно-правової та навчально-методичної бази у відповідності до Конвенції ООН про права дитини.

Об’єкт дослідження:

Навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх навчальних закладів при забезпеченні відповідної психолого-педагогічної підтримки з боку дорослих (фахівців, батьків).

Предмет дослідження:

Ступінь та умови компенсаторно-корекційного впливу на дитячу особистість, результативність цього впливу; динаміка соціально-психологічної інтеграції; наявність позитивних зрушень у розвитку ціннісних орієнтацій здорових дітей; динаміка становлення особистості (діти з особливими потребами та їхні здорові однолітки), здатність долати труднощі та досягати успіху.

Гіпотеза дослідження:

Інтегровані колективи, як педагогічно, психологічно та соціально підтримані інституції, можуть забезпечити дитині з особливостями психофізичного розвитку досягнення індивідуально високих показників особистісного розвитку, усвідомлення самоцінності цього розвитку для життєдіяльності індивіда, функціональної значимості у процесі інтеграції в соціальне середовище, спроможності посісти в ньому належне місце, адекватне внутрішнім, особистісним набуткам.

З іншого боку, такі колективи забезпечать можливості для здорових дітей бережливо ставитися до потенціалу, дарованого їм природою, запобігати здійсненню деструктивних кроків (наркоманія, алкоголь тощо) через нерозуміння вартісності свого самотворення, життєтворення; розкривати нетрадиційні шляхи особистісних досягнень в опануванні знань, умінь і навичок.

Завдання дослідження:

 • вивчити соціально-психологічне підґрунтя організації інтегрованих класів – інклюзивного навчання;
 • вивчити та встановити стартові індивідуальні показники розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх здорових однолітків;
 • дослідити вплив інтегрованого/інклюзивного навчання на дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх однолітків;
 • дослідити ефективні шляхи залучення дорослих до роботи в інтегрованих/інклюзивних класах;
 • розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників інклюзивних закладів освіти з питань змісту та технологій навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку та для батьків;
 • розробити та реалізувати механізм забезпечення командного підходу для забезпечення навчально-виховного процесу;
 • систематично висвітлювати результати експериментальної діяльності для ознайомлення з ними широкого кола громадськості, отримання зворотного зв`язку, внесення коректив у науково-дослідну роботу.

 

Програмно-методичне забезпечення:

Навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в інтегрованих/інклюзивних класах/групах здійснюється на основі типових навчальних планів і програм для загальноосвітніх навчальних закладів та індивідуальних програм, розроблених навчальними закладами.

Забезпечення індивідуальних психофізичних особливостей дитини, її функціональних і потенційних можливостей і потреб реалізується за допомогою компенсаторно-корекційних заходів, які частково реалізуються у процесі шкільного/дошкільного навчання, частково в сім’ї та центрі спеціальної психолого-педагогічної допомоги/реабілітаційних центрах.

Технологія навчання:

Вибір технологій навчання ґрунтується на використанні сильних сторін особистості, урахуванні множинності інтелекту та різних навчальних стилів, рекомендаціях фахівців і матеріалах програми „Крок за кроком”.

Суспільно-гуманістична значущість інклюзивного навчання:

Увага до проблем дітей з особливостями психофізичного розвитку має суспільно-гуманістичну значущість.

Учні:

Базуючись на результатах міжнародних досліджень, досвіді інтегрованого/інклюзивного навчання у нашій державі, можна стверджувати, що таке навчання корисне не лише для дітей з особливими потребами, а й для їхніх однолітків, батьків. Інтегроване/інклюзивне навчання сприяє розвиткові емпатії, толерантності, об`єктивній оцінці власних можливостей, формуванню реалістичного світогляду.

Батьки:

Залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до загальноосвітніх навчально-виховних закладів передбачає позитивний вплив на широке коло близьких для них людей: батьків, інших членів родини. Входження дитини в коло своїх однолітків може сприяти поступовій зміні і психічного стану їхніх батьків – послаблюватиме напруженість, покращуватиме емоційний стан, підвищуватиме ефективність навчально-виховної, абілітаційно-корекційної роботи. Активна, вмотивована, ціннісно- зорієнтована і педагогічно керована участь батьків у навчально-виховному процесі буде обумовлювати зменшення їхніх тривог і страхів, мобілізовуватиме сили на щоденне і перспективне досягнення успіху, по-новому структуруватиме світосприйняття цілої родини, близьких до неї людей.

Педагоги:

Робота з групами (класами) залучення дає новий не поцінований досі поштовх до самовдосконалення педагога, є тим фактором, який допоможе вчителеві позбутися успадкованого від тоталітарної системи авторитаризму, стане покликом й умовою формування щирих, демократичних стосунків, убереже від грубощів у будь-яких проявах, не дозволивши проявитися деструктивним внутрішнім силам.

Педагог, працюючи в інтегрованих/інклюзивних класах/групах, зможе поглиблювати свої знання про закономірності розвитку дітей, оцінювати методичний підхід, виробляти власні позиції щодо ефективності тих навчальних технологій, якими він володіє, осягати розуміння сильного, спільного та специфічного у функціональних і потенційних можливостях учнів.

Робота у групах, класах залучення формує у педагога нове розуміння проблем дітей, які відстають, розкриває перед ним стратегію і тактику психолого-педагогічної (а часто – медичної) підтримки цих дітей.

Крім того, вчитель з нових позицій оцінює можливості, працездатність дітей без відхилень, перед ним постають нові шляхи виховання особистості, нівелювання проблемних сторін дитини.

Експеримент реалізувався у партнерстві:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Інститут спеціальної педагогіки АПН України

РЕЗУЛЬТАТИ

За період 2001 -2007 рр.

 • 364  дітей з особливостями психофізичного розвитку навчаються в інклюзивних класах/групах
 • 546 батьків дітей з особливими освітніми портерами залучено до співпраці
 • 467 педагогічних працівників пройшли курс навчання за програмою “Залучення дітей з особливими потребами”.
 • 7 тренінгових центрів інклюзивної освіти працює в містах Івано-Франківську, Києві, Львові, Полтаві, Бучі, Білій Церкві
 • 54 навчально-практичних тренінгів (всеукраїнського та місцевого рівнів)
 • 385 консультації для педагогічних працівників та батьків
 • Архітектурно адаптовано 5 загальноосвітніх навчальних закладів (споруджено пандуси здійснено реконструкцію туалетних приміщень)
 • Надавалась менторська допомога, групою співробітників та аспірантів Інституту спеціальної педагогіки АПН України, які здійснюють підтримку у 13 закладах освіти м.Києва, Київської області та м.Львова
 • Розроблено програму підготовки вчителів/вихователів класів/груп інклюзивного навчання на 72 години та програму тренінгів на 18-36 годин.
 • На базі 4 інститутів післядипломної педагогічної освіти в Полтаві, Львові, Івано-Франківську та Білій Церкві реалізуються проблемно-тематичні курси.
 • На базі експериментальних закладів освіти на постійній основі проводяться тренінги.
 • Розроблено критерії та механізми оцінювання впливу експериментальної програми на учасників, а також проведено дослідження впливу інклюзивної моделі освіти на учасників проекту.
 • Розроблено проект Положення „Про інтегроване/інклюзивне навчання

 

Список закладів освіти, яким надано статус експериментальних

№/№ Місто Назва  закладу Директор
1 м.Київ Школа – дитячий  садок “Паросток” Стрижеус  Валентина Савеліївна
2 м.Київ Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 36           Фещенко Сергій Іванович
3 м.Київ Школа – дитячий  садок “Барвінок”                     Цапенко Єлизавета  Федорівна
4 м.Київ Дошкільний навчальний заклад № 792 Мартиненко Світлана Олексіївна
5 смт.Буча

Київської обл.

Школа-дитячий садок “Берізка” Лізенко Ніна Олександрівна
6 м.Біла Церква

Київської обл.

Реабілітаційний центр для дітей,  хворих  на ДЦП Крижанівський Володимир Євгенович
7 м.Біла Церква

Київської обл.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кисельов Веніамін Григорович
8 м.Біла Церква

Київської обл.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Слободянюк Наталія Григорівна
9 м.Славутич

Київської  обл.

Дошкільний навчальний заклад № 5 “Джерельце” Кириленко Тетяна Валентинівна
10 м.Славутич

Київської  обл.

Дошкільний навчальний заклад № 3 “Золотий ключик” Машковська  Тетяна  Миколаївна
11 м.Одеса Школа-дитячий  садок “Якірець” №84 Бойчук  Тамара  Демидівна
12 м.Полтава НВК №26  ясла-садок-початкова школа “Перші кроки” Токаренко  Неля  Петрівна
13 м.Полтава Середня загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 34 Єрмак Любов Василівна
14 м.Полтава Дошкільний навчальний заклад № 45 Шаповал Алла Олексіївна
15 м.Полтава Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 18 Горіна Оксана Йосипівна
16 м.Львів Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 95 Моклович Юрій  Ярославович
17 м.Львів Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 59 Малик Оксана Степанівна
18 м.Львів Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 82 Дмитрик Надія Петрівна
19 м.Львів Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 99 Гриців Богдан Федорович
20 м.Львів Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 75 Кушнір Світлана Анатоліївна
21 м.Львів НВК садок-школа “Малюк” Мацьків  Христина  Володимирівна
22 м.Івано-Франківськ Школа-дитячий садок “Перша ластівка” Мірошниченко Тетяна Іванівна
23 м.Запоріжжя Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр Нечипоренко Валентина Василівна

 

Всеукраїнський науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання» (2008 – 2013 рр.)

Підтримуючи науково-педагогічну ініціативу Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України, Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» в 2008 році було запроваджено наступний етап науково-педагогічного експерименту, спрямованого на розроблення науково-методологічних засад інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, сприяння соціальній інтеграції таких дітей у суспільство.

Основна мета дослідження: на основі наукового обгрунтування розробити концептуальні, змістові та методологічні засади моделі інклюзивної освіти у навчальних закладах різних типів для дітей дошкільного та шкільного віку міської та сільської місцевостей: у дошкільному навчальному закладі, навчально-виховному комплексі «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (далі – «навчально-виховний комплекс»), загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Стратегічна мета дослідження: формування нової філософії державної політики, суспільних відносин щодо дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, як рівноправних громадян суспільства.

Завдання дослідження:

 • узагальнити міжнародний досвід реалізації варіативних моделей інклюзивної освіти;
 • розробити та апробувати структурно-функціональну модель інклюзивної освіти з урахуванням особливостей діяльності навчальних закладів різних типів для дітей дошкільного та шкільного віку в умовах міста та сільської місцевості;
 • визначити науково-методологічні засади розроблення варіативних навчально-реабілітаційних програм для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, різних нозологій для навчання за інклюзивною формою;
 • розробити механізм надання в процесі інклюзивного навчання учням (вихованцям) відповідних психолого-педагогічних, медичних послуг та соціального супроводу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, різних нозологійта сімей, які їх виховують;
 • дослідити вплив інклюзивного навчання на всіх учасників навчально-виховного процесу, місцеву громаду;
 • розробити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових та навчально-методичних засад інклюзивного навчання у відповідності до основних міжнародних документів та напрацьованого вітчизняного досвіду.

Термін експерименту:2008-2013 роки.

Очікувані результати експериментальної роботи:

 • науковий аспект – визначення науково-методологічних засад впровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дошкільного та шкільного віку;
 • навчально-методичний аспект – підготовка та видання наукових праць, навчально-методичних, наочно-дидактичних матеріалів з питань інклюзивного навчання; навчально-методичних комплектів батькам як активним учасникам навчально-реабілітаційного процесу; удосконалення підготовки педагогічних кадрів для роботи в умовах інклюзивного навчання;
 • соціально-педагогічний аспект – розроблення та апробація структурно-функціональної моделі інклюзивної освіти у навчальних закладах різних типів для дітей дошкільного та шкільного віку; системи соціально-педагогічного патронату та консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які навчаються за інклюзивною формою;
 • розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових та навчально-методичних засад інклюзивного навчання у відповідності до основних міжнародних актів та напрацьованого вітчизняного досвіду.

Наказ Міністерства освіти і науки України (№1087 від 01.12.2008р. ) «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання»

 

Список навчальних закладів, яким надається статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня

№№ Населений пункт Назва навчального закладу
1. м. Сімферополь Загальноосвітня школа № 3 І-ІІІ ступенів
2 м. Київ Навчально-виховний комплекс “Паросток”
3 м. Київ Навчально-виховний комплекс “Барвінок”
4 м. Київ Загальноосвітня школа № 231 І-ІІІ ступенів
5. м. Київ Загальноосвітня школа № 168 І-ІІІ ступенів
6 смт. Буча Київської обл. Навчально-виховний комплекс “Берізка”
7 м. Біла Церква Київської обл. Загальноосвітня школа № 20 І-ІІІ ступенів
8 м. Біла Церква Київської обл. Загальноосвітня школа №15 І-ІІІ ступенів
9. м. Славутич Київської обл. Дошкільний навчальний заклад № 5 “Джерельце”
10. м. Славутич Київської обл. Центр розвитку дитини – дошкільний навчальний заклад № 3 “Золотий ключик”
11. м. Полтава Навчально-виховний комплекс № 26 “Перші кроки”
12. м. Полтава Загальноосвітня школа № 34 І-ІІІ ступенів
13. м. Полтава Навчально виховний комплекс № 45
14. м. Полтава Загальноосвітня школа № 18 І-ІІІ ступенів
15. м. Львів Загальноосвітня школа № 95 І-ІІІ ступенів
16. м. Львів Загальноосвітня школа № 59 І-ІІІ ступенів
17. м. Львів Загальноосвітня школа № 82 І-ІІІ ступенів
18. м. Львів Загальноосвітня школа № 99 І-ІІІ ступенів
19. м. Львів Загальноосвітня школа № 75 І-ІІІ ступенів
20. м. Львів Навчально виховний комплекс “Малюк”
21. м. Івано-Франківськ Навчально виховний комплекс “Перша ластівка”
22. м. Запоріжжя Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: