Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Основні поняття

 

Активне навчання (active learning) – передбачає, що учні в процесі навчання відповідають, розмовляють і переміщаються по класу, а не пасивно сидять і слухають лекції вчителя. Активному навчанню сприяють гнучкий підхід до організації середовища в класі, де учень завжди в центрі процеса навчання

Альтернатива (від лат alterno – чергую, змінюю)-  вибір між двома можливостями, що виключають одна одну.

Аргумент (від лат. arguo – показую, виявляю) – положення, істинність якого вже доведена практикою і яке є достатньою підставою для підтвердження істинності тези.

Діалог (від гр.. «розмова, бесіда) – форма розв`язання важливих проблем шляхом обговорення аргументів і вироблення позицій, прийнятних для обох сторін; форма розв`язання конфліктів шляхом обміну думками сторін і вироблення спільної позиції.

Диференційоване викладання (differentiated teaching) – диференційоване викладання забезпечує учням ріні способи отримання предметного змісту, осмислення понять та ідей і видачі результатів.

З`ясування/зондування (probe) – прийом, при якому задаються питання з метою отримання пояснень, деталей і прикладів. Підвищує фокусованістьі точність мислення, вимагаючи конкретних прикладів. Адаптовано з Lipton and Wellman (1999)

Метод рефлексії – передбачає обмірковування та аналіз досвіду, видів діяльності, людських взаємостосунків та подій, які формують життя людей. Рефлексія в освіті має певну структуру, яка проявляється у взаємодії між наставником та учнем і включає наставницьку розмову, взаємного спостереження, визначення та погодження цілей.

Наставник – історично і традиційно визначається як старша, більш досвідчена людина, яка допомагає молодшій, менш досвідченій людині бути підготовленою у всіх аспектах життя.(Оделл, 1990)

Наставництво – форма професійної підготовки, при якій наставник як більш досвідчена особа допомагає підопічному (протеже) як менш досвідченому працівнику набути необхідні професійні компетенції, а також ввести у сферу соціально-психологічних стосунків, через які відбувається реалізація професійної ролі.

Пауза (pause) – короткий момент мовчання для того, щоб подумати. Адаптовано з Lipton and Wellman (1999)

Перефразування (paraphrase) – відбувається, коли слухаючий повторює чи інтерпретує сказане своїми словами – для побудови стосунків і підвищення уваги .Адаптовано з Lipton and Wellman (1999)

Підопічнийтеже (protégé) – педагог, який почав працювати в новій системі або назначений на нову посаду, який може потребувати підтримку різного роду під час початкової стадії своєї роботи.

План дій (action plan) – включає в себе аналіз відповідних даних, визначення потреб, чіткі цілі і завдання, а також чіткий розподіл ролей і обов`язків

Портфоліо (portfolio) – колекція робіт учня/педагога, що збирається цілеспрямовано і систематично і відображає його зусилля, успіхи або досягнення протягом часу. Бажано, щоб учні самі брали участь у відборі змісту колекції, критеріїв виконання/результатів чи критерії якості. У портфоліо включаються зразки робіт у письмовому виді, відео матеріали, CD-ROM, щоденники рефлексії.

Практика під керівництвом (guided practice) – практика під керівництвом є частиною моделі безпосереднього навчання, коли педагог надає додаткові можливості апробувати на практиці певні навички з метою підготувати учнів використовувати їх самостійно.

Самооцінка (self-assessment) – процес, при якому учні чи  педагоги систематично розглядають власні результати, критику щодо власної роботи, зазвичай. З метою покращення своїх результатів в майбутньому. Зазвичай, передбачає порівняння із стандартом та визначеними критеріями.

Спілкування – взаємодія людей, під час якої здійснюється обмін думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками, а також задовольняються потреби особистості у підтримці, солідарності тощо.

Спільне викладання (co-teaching) – метод, при якому два педагоги викладають у класі, розподіляючи між собою лідерські ролі і відповідальність в класі. Це процес кооперативного викладання.

Спостереження (observation) – це об`єктивний огляд і запис про проведення. Педагоги спостерігають своїх учнів, наставники – педагогів. Осмислення результатів спостереження надзвичайно корисне для вивчення власної практики роботи.

Стандарти (standards) – певний рівень виконання роботи/досягнення результатів відповідно до критеріїв, які показують у якій мірі досягнута відповідність цілям програми. Це формулювання, в яких визначаються основні знання, уміння, які повинні викладатися і вивчатися в освітньому закладі. Основні знання – це те, що повинні знати учні. Охоплюють найбільш важливі та стійкі ідеї, питання, дилеми, принципи і поняття різних дисциплін. Основні навички – способи мислення, роботи, спілкування та дослідження.

Стратегії (strategies) – способи конструювання значення. Isabel Beck (1997): «здатність пояснити інформацію, пов`язати її з попередніми знаннями і застосувати на практиці». Стратегії вирішують проблеми. Деякі стратегії включають наступні види діяльності:

  • оцінити і перевірити розуміння чи передбачити і підтвердити
  • пов`язувати знання, отримані раніше з новою інформацією
  • задавати питання
  • візуалізувати
  • робити висновки
  • визначати важливу інформацію та ідеї
  • синтезувати інформацію

Стратегії за визначенням Клей (Clay, 1991) – це заняття/завдання або дії, які дозволяють учневі використати, застосувати, трансформувати, співвідносити, відтворити і перетворювати інформацію для спілкування.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: