Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Інклюзія в дошкільному навчальному закладі

Чи внесено зміни в Положення про дошкільний навчальний заклад про питання інклюзивної освіти?
Хто приймає рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі?
Які документи потрібні для зарахування дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивну групу дошкільного навчального закладу?
Якою є наповнюваність інклюзивних груп?
Чи відрізняється режим роботи в інклюзивних групах від роботи у групах загального розвитку?
За якими програмами здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах дошкільного навчального закладу?
Які додаткові послуги, крім освітніх, може отримати дитина з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі?
Чи передбачається в дошкільному навчальному закладі посада асистента вихователя?
Якими є основні завдання та функції асистента вихователя?
Чим відрізняється асистент вихователя від асистента дитини?
Що таке індивідуальна група супроводу дитини?
Як ввести у штатний розклад дошкільного навчального закладу посаду додаткового спеціаліста для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами?


Чи внесено зміни в Положення про дошкільний навчальний заклад про питання інклюзивної освіти?

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 530 внесено зміни в Положення про дошкільний навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305).

Для задоволення освітніх, соціальних потреб організації корекційно-розвивальної роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, spзатримкою психічного розвитку.

До переліку◀ Наверх▲

Хто приймає рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі?

Як і у випадку середньої загальноосвітньої школи, рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності приймається органом управління освіти, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад, державної форми власності – засновником (засновниками), приватної форми власності – власником (власниками).

Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу та інклюзивних груп, організація корекційно-відновлювальної роботи, специфіка діяльності визначається Міністерством освіти і науки України та за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

До переліку◀ Наверх▲

Які документи потрібні для зарахування дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивну групу дошкільного навчального закладу?

Окрім заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються: медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідка дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18-ти років (виданого лікарсько-консультативною комісією), копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, направлення місцевого органу управління освітою.

До переліку◀ Наверх▲

Якою є наповнюваність інклюзивних груп?

Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15-ти осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі діти з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7-и (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.

До переліку◀ Наверх▲

Чи відрізняється режим роботи в інклюзивних групах від роботи у групах загального розвитку?

Режим роботи інклюзивних груп установлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.

До переліку◀ Наверх▲

За якими програмами здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах дошкільного навчального закладу?

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно із програмою (програмами) розвитку дітей і навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право вибирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерства освіти і науки України.

Навчально-виховний процес в інклюзивних групах і групах компенсуючого типу (для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, іззатримкою психічного розвитку) у дошкільних навчальних закладах здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей і навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

У таких групах проводиться корекційно-відновлювальна робота із предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, соціально-побутової та комунікативної діяльності, просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, формування мовлення.

Коментар. Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах, як і в загальноосвітніх навчальних закладах, повинен здійснюватися за типовими (не спеціальними) навчальними програмами – про це свідчать світова практика, останні зміни в законодавстві України у сфері загальної середньої освіти. Для дітей з особливими освітніми потребами розробляється індивідуальна програма розвитку як засіб кращого засвоєння типової навчальної програми.

До переліку◀ Наверх▲

Які додаткові послуги, крім освітніх, може отримати дитина з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі?

Майже в кожному дошкільному навчальному закладі можуть працювати практичний психолог і вчитель-логопед.

Основними функціями практичного психолога в дошкільному навчальному закладі є спрямування педагогічного колективу на створення умов, які сприяють охороні фізичного і психічного здоров’я дітей, забезпеченню їх емоційного благополуччя, самостійному та ефективному розвитку здібностей кожної дитини.

Практичний психолог у дошкільному закладі бере участь у педагогічному процесі загалом, його аналізі, організації взаємодії дорослих і дітей, а також проводить індивідуальну роботу з дітьми.

Спираючись на результати обстеження, практичний психолог складає індивідуальну навчальну програму для кожної дитини, яка є частиною індивідуальної програми розвитку (ІПР).

Учитель-логопед вивчає та фіксує стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку; проводить навчально-виховну, корекційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення, ефективно застосовує професійні знання у практичній діяльності; постійно підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу в питаннях освіти та мовленнєвого розвитку дітей.

До переліку◀ Наверх▲

Чи передбачається в дошкільному навчальному закладі посада асистента вихователя?

Так. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, перелік посад педагогічних працівників доповнено посадою «асистент вихователя дошкільного навчального закладу», а в листі Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 р. № 1/9-487 зазначено, що введення однієї ставки асистента вихователя на одну інклюзивну групу забезпечить особистісно зорієнтований підхід та організацію корекційно-розвивальної роботи.

До переліку◀ Наверх▲

Якими є основні завдання та функції асистента вихователя?

Асистент вихователя забезпечує особистісно зорієнтований, індивідуальний підхід до освітнього процесу й разом із групою фахівців індивідуального супроводу дитини розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

До переліку◀ Наверх▲

Чим відрізняється асистент вихователя від асистента дитини?

На відміну від асистента вихователя, асистент дитини здійснює індивідуальну підтримку дитини зі складними чи комплексними порушеннями розвитку. Така підтримка здійснюється батьками дитини або особами, які їх замінюють, волонтерами, фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяє здійснювати цю функцію на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. Посада асистента дитини вводиться на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

До переліку◀ Наверх▲

Що таке індивідуальна група супроводу дитини?

Відповідно до висновку ПМПК, у дошкільному навчальному закладі створюється група фахівців індивідуального супроводу дитини, в яку входять: вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, учитель-дефектолог, медична сестра та ін. Склад групи визначається керівником дошкільного закладу. Участь батьків дитини з особливими освітніми потребами є обов’язковою.

Члени групи розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами та здійснюють психолого-медико-педагогічний супровід.

До переліку◀ Наверх▲

Як ввести у штатний розклад дошкільного навчального закладу посаду додаткового спеціаліста для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами?

Посади працівників можуть змінюватись лише в межах фонду оплати праці та однієї категорії персоналу. Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.5.2016 № 544 внесено зміни в наказ «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 4.11.2010 № 1055.

За цими нормативами в разі виробничої необхідності керівникам дошкільних навчальних закладів надано право змінювати штатні одиниці або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників здійснюється лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).

Крім того, у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду дошкільні навчальні заклади можуть ввести додаткові посади.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.5.2016 № 544 також передбачено введення в інклюзивних групах посади асистента вихователя дошкільного навчального закладу з розрахунку одна штатна одиниця на одну групу.

До переліку◀ Наверх▲

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: